Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů (GDPR)

Eva Veselá, Na Kovárně 702/5b, 644 00 Brno, IČ: 02008980, kontaktní spojení: evvesela@seznam.cz

podnikající na základě živnostenského oprávnění - evidence: Magistrát města Brna, Živnostenský úřad města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno,

Spisová značka: ZU/MMB/0297972/2013

jako správce osobních údajů (dále též "Správce" nebo "Autor") tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje své klienty (dále jednotlivě též "Subjekt údajů") o tom, že:

 • Spravuje webové stránky, na kterých se právě nacházíte.
 • Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a klient má povinnost Správci osobní údaje poskytnout. Pokud tak neučiní, nelze mu poskytnout služby, které Správce nabízí.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace klienta nezbytná pro zpracování zakázky.
 • Osobní údaje klienta (jméno, příjmení, titul, adresa, telefon a e-mail), jsou Správci odevzdány při navázání smluvního vztahu a jsou zpracovávány za účelem zpracování zakázky, vystavení a odeslání faktury nutné k úhradě služeb poskytovaných Správcem na základě živnostenského oprávnění, dále za účelem zasílání informačních zpráv souvisejících se zakázkou a marketingových nabídek.
 • Zvláštní kategorie osobních údajů*) Správce nezpracovává.
 • Fotografie klientů po zpracování zakázky předává Autor klientovi, kopie si neponechává. Výjimku tvoří případy, kdy klient souhlasí se zveřejněním svých fotografií na webových stránkách Správce. Takto zveřejněné fotografie slouží k prezentaci práce Autora.
 • Správce podniká výhradně na území ČR, osobní údaje klientů nejsou předávány do zahraničí. 
 • Obrazová data (fotografie) jsou předávány třetím osobám (poskytovatelům dalších služeb) pouze v případě, je-li to nezbytné v rámci plnění zakázky - tisk fotografií.
 • Aktuální seznam poskytovatelů dalších služeb:  MEGAPIXEL, s. r. o.,  POINT CZ, s.r.o.
 • Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu či výmaz svých osobních údajů a právo na vznesení námitky proti zpracování svých osobních údajů.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno pomocí výpočetní techniky za dodržení bezpečnostních zásad nutných pro správu a zpracování těchto údajů. Zpracování osobních údajů provádí Správce.
 • Osobní údaje klienta budou uloženy po dobu 3 let od ukončení poslední zakázky. Vystavené faktury budou archivovány po dobu stanovenou příslušnou platnou legislativou.

*) Zvláštní kategorií osobních údajů se rozumí: údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu, údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby